Strona główna

 
Herb i flaga

Herb

W XIX wieku Knurów jako osada w powiecie rybnickim pieczętował się herbem, który składał się z kosy i grabi (zwrócone trzonkiem do góry) oraz lemiesza do pługa. Herb ten jest uwidoczniony na pieczęci, której legenda brzmi "Gem Knurow Rybniker Kreis". Pieczęć ta była używana bardzo długo - uwierzytelniono nią jeszcze dokument z 12 listopada 1902 r.
  

Pieczęć Knurowa z XIX w. (źródło: Małgorzata Kaganiec "Herby i pieczęcie Miast Górnośląskich" )
 

 
Po znalezieniu się Knurowa w granicach państwa polskiego, na nowej pieczęci (która była używana w latach 1922-1926) zmieniła się tylko legenda: "Gmina Knurów Powiat Rybnicki". Herb pozostał niezmieniony.
 

Pieczęć Knurowa z lat 1922-26 (źródło: Małgorzata Kaganiec "Herby i pieczęcie Miast Górnośląskich" )


 
O przyłączeniu Knurowa do Polski oraz jego awansie gospodarczym miało zaświadczyć nowe godło. Jedyny ślad w dokumentach związany z inicjatywą zmiany godła istnieje w protokole posiedzenia Rady Gminnej z dnia 9 października 1926 roku. W krótkiej adnotacji czytamy: "Przyjęcie uchwały nad zmianą pieczątki gminnej. Przedłożono trzy wzory dla godła pieczątki gminnej, z których wybrano jednogłośnie wzór 3". Nowy herb Knurowa został umieszczony na pieczęciach używanych przez zarząd gminy (w latach 1926-1939) i kasę gminną (aż do 1947 r.).
 

Pieczęć Knurowa z lat 1926-39 (źródło: Małgorzata Kaganiec "Herby i pieczęcie Miast Górnośląskich" )


  
Nowy herb miał kształt owalny i został podzielony na trzy pola. W polu górnym umieszczono orła dzielonego w pas, zwróconego w prawo, z przepaską na piersi i skrzydłach oraz koroną na głowie. W polu dolnym prawym, umieszczono typowy przemysłowy pejzaż górnośląski (kopalniana wieża wyciągowa i wysokie dymiące kominy fabryczne górujące nad pozostałymi zabudowaniami). W polu dolnym lewym, umieszczono symbole z dawnego godła gminnego: skrzyżowane grabie i kosa (zwrócone tym razem trzonkami w dół). Zrezygnowano z lemiesza, a przybyły dwie gwiazdy i krzyż (przypominają o dawnych właścicielach ziemskich, kiedy ziemia w Knurowie była gminna, dworska i kościelna).
 
Przedwojenny herb miasta został uwieczniony na jednym z trzech witraży, które zostały umieszczone w sali posiedzeń ratusza, po jego zbudowaniu w 1929 roku. Przez długie lata, jeszcze po wojnie, witraże były na swoim miejscu. Niestety dzisiaj już ich nie ma i najdziwniejsze jest to, że nikt nie wie kiedy i dlaczego "zniknęły". Możemy je podziwiać tylko na zdjęciu na przedwojennej pocztówce. 
 

Witraże w sali posiedzeń przedwojennego ratusza. Witraż środkowy przedstawia herb Knurowa

  
W 2005 r., w ramach generalnego remontu Ratusza, umieszczono nowe, skromniejsze witraże z herbem Śląska i Knurowa (zdjęcie niżej). Podczas przygotowań do remontu odkryto wmurowany w fasadę przedwojenny herb, identyczny z tym, który znalazł się na Pomniku Powstańców Śląskich zbudowanym w 1923 r. Orzeł nie ma korony, brak również krzyża - można wysunąć wniosek, ze tak wyglądał herb zanim uchwalono oficjalny wzór w 1926 r.
 

Herb sprzed wojny w Ratuszu  Herb sprzed wojny na zrekonstruowanym Pomniku Powstańców Śląskich

 
 

W Polsce Ludowej obowiązywał przedwojenny herb w wersji bez korony i krzyża, który został  wpisany w tarczę. Orzeł (górnośląski) miał barwę złotą i został umieszczony w błękitnym polu.
  

Herb Knurowa z okresu Polski Ludowej          Inna wersja herbu Knurowa z okresu Polski Ludowej
  
  

Po raz kolejny zmieniono herb w III RP. W październiku 1990 roku Rada Miasta przywróciła krzyż, a orzeł odzyskał koronę i został umieszczony na czerwonym tle (co niestety, nie jest zgodne z zasadami heraldyki). Wzorem dla nowego herbu stał się sztandar Szkoły Podstawowej nr 2.

 
Aktualnie obowiązujący herb Knurowa          Godło i flaga Polski oraz herb i flaga Knurowa w Urzędzie Miasta
 
Witraż w Ratuszu

 
Herb miasta Knurowa jest znakiem zastrzeżonym i na jego używanie należy uzyskać stosowne pozwolenie.


Flaga

Flaga została ustanowiona uchwałą Rady Miasta w 1995 r., a jej autorem jest Roman Buchta. Flaga jest płachtą o sześciu barwach, które symbolizują polskość (barwy biało-czerwone), śląskość (barwy żółto-niebieskie) i górnicze tradycje (barwy zielono-czarne). Wielkość płatu flagi każdorazowo ustala się według proporcji 8:5 (stosunek dłuższego boku do krótszego), bez względu na przyjętą jednostkę miar.
 

Flaga Knurowa

Flaga Knurowa "w użyciu"


 
Do góry
Copyright © 2000-2024 Wirtualny Knurów, Marek Ostrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone